Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterévyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Pro toto mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb     

podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

  1. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

  1. V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test
  2. Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost
  3. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2
  4. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény
  5. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce

 

Testování v ZŠ Čerčany

Pro uchazeče o čtyřleté obory SŠ a pro uchazeče o víceleté obory gymnázií, kteří mají právě distanční výuku,  proběhne testování 29. 4. 2021 od 8:30 do 9:30 v učebnách u hlavního vchodu. Vstup do budovy bude právě tímto vchodem.

V případě potřeby po domluvě s vedením školy je možné řešit individuálně.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE