Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

 

prázdniny se nám rychle blíží ke konci a my se v novém školním roce na Vás už těšíme.

 

Opět musíme dodržet určitá opatření, se kterými Vás níže seznámíme.

 

Nástup žáků do školy (2. – 9. třídy, SP2, SP1) se uskuteční dne 1. 9. 2021 od 7,35 h do 7,55 h přes vstup do šaten, kde dětem nebude měřena teplota, nebudou se přezouvat a odeberou se rovnou do svých kmenových tříd. První školní den bude trvat orientačně jednu vyučovací hodinu. Poté žáci opustí školu. V tento den nebude v provozu ani školní jídelna, ani školní družina.

 

Testování    

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí třikrát po sobě takto:

první test: 2. – 9. třídy, SP2 ve středu 1. 9. 2021 a 1. třídy, přípravná třída, SP1 ve čtvrtek 2. 9. 2021

další testování: všechny třídy v termínech 6. a 9. 9. 2021 vždy 1. vyučovací hodinu

 

Testování se žáci nemusí účastnit za splnění následujících podmínek:

a) řádně dokončené očkování – nejméně 14 dnů po 2. dávce (1. září 2021 přinést CERTFIKÁT o očkování)

b) neuběhlo více než 180 dní od prodělané nemoci COVID-19

c) platný negativní test z odběrového místa

 

Pro všechny varianty je nutné předložit příslušný doklad. Prosíme rodiče, aby co nejdříve (ještě před nástupem do školy) informovali třídní učitele svých dětí a doklad aby žáci přinesli v první den nástupu do školy.

 

 Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

 

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, (děti, žáci – chirurgické roušky ne textilní, dospělí – respirátory) a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

 

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

 

Pokud žák nepodstoupí testování a zároveň odmítne roušku, nemůže se účastnit výuky ve škole.

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

Mimořádné opatření MZČR

 

Manuál MŠMT k provozu škol


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE