Školní poradenské centrum


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Výchovný poradce - Mgr. Bohumila Havelková

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním žáků s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenskou činnost při volbě povolání.
 • Eviduje nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Zajišťuje spolupráci s PPP (psychologem, speciálním pedagogem, logopedem), s K centrem Benešov
 • Individuální a skupinové konzultace se žáky 8. a 9. tříd při volbě povolání.

Konzultační hodiny: úterý 15:20 – 15:50 hod, mimo tuto dobu po telefonické domluvě

Telefon: +420 731 612 536

E-mail: havelkovab@zscercany.cz

 

Metodik prevence pro 2. stupeň – Mgr. Daria Heřmanová

 • Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
 • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
 • Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení.
 • Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Informuje žáky školy, jejich zákonné zástupce a pracovníky školy o činnosti těchto institucí a organizací.

Konzultační hodiny: úterý 7:00 – 7:30 hod, mimo tuto dobu po domluvě

Telefon: +420  603 501 572

E-mail: hermanovad@zscercany.cz

Metodik prevence pro 1. stupeň – Mgr. Aneta Jindrová

 • Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
 • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
 • Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení.
 • Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Informuje žáky školy, jejich zákonné zástupce a pracovníky školy o činnosti těchto institucí a organizací.

Konzultační hodiny: středa 7:00 - 7:30 hod, mimo tuto dobu po domluvě

E-mail: jindrovaa@zscercany.cz

Speciální pedagog - Mgr. Renata Hůlová

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátitm, co Vám může poskytnout:

 • konzultace při studijním selhávání, při poruchách učení a chování* konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči
 • studijní a výchovné problémy dětí* doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření* podpora nadaného žáka* podpora a pomoc při vytváření i hodnocení IVP
 • cílená forma podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga
 • metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga* metodická pomoc třídním učitelům
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledání optimální cesty
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence* konzultace s odbornými pracovníky
 • individuální práce se žáky s osobními problémy (výukové, výchovné, sociální)
 • vytváření podmínek pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami* provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • podílí se na příznivém klimatu školy* usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

E-mail: hulovar@zscercany.cz

Pracovna: budova 2. stupně, 1. patro, (učebna č. 53)

Konzultační hodiny: středa 7:30 - 7:55, mimo tuto dobu po domluvě

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Jarní prázdniny 11. 3. až 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024