Školní poradní centrum

Výchovný poradce - Mgr. Bohumila Havelková

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním žáků s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenskou činnost při volbě povolání.
 • Eviduje nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Zajišťuje spolupráci s PPP (psychologem, speciálním pedagogem, logopedem), s K centrem Benešov
 • Individuální a skupinové konzultace se žáky 8. a 9. tříd při volbě povolání.

Konzultační hodiny: úterý 15:20 – 15:50 hod, mimo tuto dobu po telefonické domluvě

Telefon: +420 731 612 536

E-mail: havelkovab@zscercany.cz

 

Metodik prevence – Mgr. Daria Heřmanová

 • Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
 • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
 • Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení.
 • Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Informuje žáky školy, jejich zákonné zástupce a pracovníky školy o činnosti těchto institucí a organizací.

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:00 – 7:30 hod, mimo tuto dobu po domluvě

Telefon: +420  603 501 572

E-mail: hermanovad@zscercany.cz

 

Speciální pedagog - Mgr. Renata Hůlová

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátitm, co Vám může poskytnout:

 • konzultace při studijním selhávání, při poruchách učení a chování* konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči
 • studijní a výchovné problémy dětí* doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření* podpora nadaného žáka* podpora a pomoc při vytváření i hodnocení IVP
 • cílená forma podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga
 • metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga* metodická pomoc třídním učitelům
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledání optimální cesty
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence* konzultace s odbornými pracovníky
 • individuální práce se žáky s osobními problémy (výukové, výchovné, sociální)
 • vytváření podmínek pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami* provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • podílí se na příznivém klimatu školy* usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

E-mail: hulovar@zscercany.cz

Pracovna: budova 2. stupně, 1. patro, (učebna č. 53)

Konzultační hodiny: úterý 7:10 - 7:40, mimo tuto dobu po domluvě

 

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023