SPECIÁLNÍ TŘÍDA (od roku 2016)

Na naší škole byla zřízena speciální třída. Výuka zde probíhá podle programu běžné základní školy, žáci mají vypracovaný individuálně vzdělávací plán (IVP), který zohledňuje jejich vzdělávací potřeby. Ve speciální třídě máme spojeno více ročníků, což vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny. Starší žáci pomáhají těm z nižších ročníků, mladší žáci slyší látku, kterou budou teprve probírat. Výuka v naší speciální třídě probíhá většinou v kmenové třídě. Každý z žáků ale dochází na některé vyučovací hodiny do své původní třídy, ze které do speciální třídy byl přeřazen, nebo do které by náležel podle ročníku. Tímto způsobem děti nejsou vyčleněny z kolektivu svých vrstevníků a všichni se učí být tolerantní a ohleduplní ke všem svým spolužákům bez rozdílu. Speciální třídu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 9 žáků. Pracují pod vedením paní učitelky – speciální pedagožky Mgr. Renaty Hůlové a za intenzivní podpory asistentky pedagoga – Mgr. Zuzany Kalendové. Do této třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Jedná se zpravidla o žáky s vadami řeči, SPU, ADHD, LMP, aj.Přátelská atmosféra v menším kolektivu žáků a osobní přístup k dětem umožňuje respektovat potřeby jedince a jeho osobní problémy, individuální práci vzhledem k věku, zvláštnostem a zájmům.Rodiče fungování této třídy velmi oceňují, děti jsou zde spokojené a to je pro nás to nejdůležitější.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE