Dotace

Šablony JAK I pro ZŠ Čerčany (říjen 2023 – září 2025)

Cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005778

 

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
(září 2021 – prosinec 2021, leden 2022 – červen 2022,
září 2022 – prosinec 2022, leden 2023 – červen 2023)

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.                             

ŠABLONY III pro ZŠ Čerčany (1. 11. 2020 – 30. 10. 2022)

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální posílení školy školním asistentem, který bude převážně vypomáhat v ŠD na úvazek 0,5 a školním asistentem do přípravné třídy na úvazek 0,3. Také personální posílení školním psychologem na úvazek 0,5 a školním kariérovým poradcem na úvazek 0,1. Naše škola dále využila i jiné aktivity: projektové dny v ZŠ (celkem 13 projektových dnů) a Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Účast v této výzvě je podpořena dotací 909 406,-Kč. Tato dotace bude využita, kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky a odborníky, především na zmodernizování ICT vybavení školy.

ŠABLONY II pro ZŠ Čerčany (1. 11 2018 – 30. 10. 2020)

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Naše škola využila aktivity pro ZŠ (personální podpora ZŠ – školní kariérový poradce a sociální pedagog, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti ICT, čtenářské gramotnosti a polytechniky, CLIL ve výuce ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ – rodilý mluvčí, kluby pro žáky ZŠ – badatelský a čtenářský klub, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole a aktivity pro ŠD (personální podpora ŠD – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD v oblasti polytechniky a ICT, projektový den v ŠD, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv). Účast v této výzvě je podpořena dotací pro ZŠ ve výši 1 397 500,- Kč a pro ŠD ve výši 416 800, -Kč. Tato dotace bude využita kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky, rodilého mluvčího a odborníků zapojených do projektových dnů především na zmodernizování ICT vybavení školy.

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I (2016 – 2018)

Operační program  Výzkum, vývoj a vzdělávání; Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Naše škola využila několik aktivit:

Vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze), CLIL ve výuce na škole (využití anglického jazyka při výuce nejazykových předmětů), školního asistenta ve školní družině, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Účast v této výzvě je podpořena dotací ve výši 1 100 000,- Kč, která bude využita kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky především na zmodernizování ICT vybavení školy.

Peníze školám

V rámci projektu “Peníze školám” vypracovali učitelé velké množství digitálních učebních materiálů – DUM, které se používají při výuce na interaktivních tabulích. Zde je seznam těchto materiálů: (Seznam DUM)

Výzva č. 56      (Výzvy)

MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost Výzvu č. 56, která je zaměřená na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a dále na výuku cizích jazyků. V projektové žádosti si naše škola ze čtyř šablon klíčových aktivit vybrala dvě, a to Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (2x) a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (2x). Realizace proběhla na podzim roku 2015. Díky dotaci jsme vylepšili materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Zakoupili jsme 223 kusů knih, dále elektronické čtečky a tablety. Tyto pomůcky poslouží k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky představovaly krátkodobé jazykově-vzdělávací pobyty v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Deset našich žáků navštívilo Berlín a dalších deset anglický Brighton. Během pobytu absolvovali jazykovou výuku, získali jazykové certifikáty a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa.

Výzva č. 57

MŠMT vyhlásilo v červenci 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost Výzvu č. 57. Je zaměřena na rozvoj technických dovedností. Ze čtyř šablon klíčových aktivit požádala naše škola v projektové žádosti o dotaci na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Výuka praktických činností je na druhém stupni zejména u chlapců zaměřena na získání základních a praktických pracovních dovedností a návyků z různých oblastí potřebných v běžném životě, poznání vybraných materiálů a jejich vlastností, osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný trh práce nahrává šikovným řemeslníkům a my se snažíme položit základ k pozitivnímu rozvoji technických dovedností žáků. Finanční prostředky z dotace byly proto použity zejména na obnovu vybavení dílen. Zakoupili jsme nové kvalitní nářadí, např. pily, šroubováky, kladiva, kleště, vrtačku, tavné pistole…atd. Kromě nářadí jsme také pořídili stavebnice, které slouží pro výuku elektrotechniky.
 

PROJEKT PŘÍSTAVBY ŠKOLY A TĚLOCVIČNY (2016 – 2017)

Projekt „Obec Čerčany – Přístavba a nástavba Základní školy Čerčany, rozšíření kapacity ZŠ“ byl financován z programu Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst (státní rozpočet, kapitola Všeobecná pokladní správa). Spolupráce obce – zřizovatele a školy je na velmi dobré úrovni a je vzájemně úzce provázaná ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu, včetně materiálně technického zabezpečení. Důkazem toho je realizace projektu přístaveb a s tím vše související – včetně nejmodernějšího vybavení, kdy finanční podíl obce na celé akci byl více jak 30% a díky tomu mohly vzniknout nové třídy, zázemí, sociální zařízení a hlavně tělocvična. Tímto vším se navýšila kapacita školy na 550 žáků, kapacita školní jídelny také na 550 strávníků a kapacita školní družiny až na 190 žáků. Mimo to jsme v rámci šetření prostředků zrealizovali i věci, které s projektem nesouvisely, jako výměna oken, nové sociální zařízení na původní budově, vzduchotechnika ve školní jídelně atd.
 

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Jarní prázdniny 11. 3. až 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024